Skip to main content

برنامه‌ها

بهترین راه برای شروع استفاده از ماستودون، استفاده از برنامه‌های رسمی ما برای اندروید و آی‌اواس است، با این وجود، برنامه‌های شخص ثالث مانند موارد زیر در دسترس هستند.

دریافت برنامه‌ها

Download on the App StoreGet it on Google Play
Screenshots of Mastodon on iOS and Android, showing an artist's profile, reblogging, and a poll

برنامهٔ وب پیشرو (PWA)

همیشه می‌توانید ماستودون را از طریق مرورگر میزکار یا گوشی هوشمندتان مورد کاوش قرار دهید! درست مانند یک برنامه بومی، می‌توانید آن را در صفحهٔ خانگی‌تان قرار دهید و حتی برخی مرورگرها امکان ارسال اعلان را هم مي‌دهند!

Open API

ماستودون آزاد بوده و دارای یک API مستند و شکیل است که در دسترس همگان قرار دارد. برنامه خودتان را ساخته و یا از یکی از برنامه‌های شخص ثالثی که توسط دیگران توسعه داده شده است استفاده کنید!

کاوش میان برنامه‌های شخص ثالث

Logo for Rodent
اندروید, رایگان

Rodent

Logo for Focus
اندروید, رایگان

Focus

Logo for Tusky
اندروید, رایگان

Tusky

Logo for Subway Tooter
اندروید, رایگان

Subway Tooter

Logo for Fedilab
اندروید, رایگان

Fedilab

Logo for Megalodon
اندروید, رایگان

Megalodon

Logo for Moshidon
اندروید, رایگان

Moshidon

Logo for ZonePane
اندروید, رایگان

ZonePane

Logo for Pachli
اندروید, رایگان

Pachli

Logo for Toot!
آی‌اواس, پولی

Toot!

Logo for Mast
آی‌اواس, پولی

Mast

Logo for iMast
آی‌اواس, رایگان

iMast

Logo for Ice Cubes
آی‌اواس, رایگان

Ice Cubes

Logo for Ivory
آی‌اواس, پولی

Ivory

Logo for Mammoth
آی‌اواس, رایگان

Mammoth

Logo for Woolly
آی‌اواس, پولی

Woolly

Logo for DAWN for Mastodon
آی‌اواس, پولی

DAWN for Mastodon

Logo for Mona
آی‌اواس, پولی

Mona

Logo for Radiant
آی‌اواس, پولی

Radiant

Logo for TootDesk
آی‌اواس, رایگان

TootDesk

Logo for Stomp (watchOS)
آی‌اواس, پولی

Stomp (watchOS)

Logo for feather
آی‌اواس, رایگان

feather

Logo for SoraSNS
آی‌اواس, رایگان

SoraSNS

Logo for Pipilo
آی‌اواس, پولی

Pipilo

Logo for Oxpecker (watchOS)
آی‌اواس, پولی

Oxpecker (watchOS)

Logo for Threaded
آی‌اواس, رایگان

Threaded

Logo for Pinafore
وب, رایگان

Pinafore

Logo for Elk
وب, رایگان

Elk

Logo for Buffer
وب, رایگان

Buffer

Logo for Statuzer
وب, رایگان

Statuzer

Logo for Fedica
وب, رایگان

Fedica

Logo for Phanpy
وب, رایگان

Phanpy

Logo for Trunks
وب, رایگان

Trunks

Logo for Litterbox
وب, رایگان

Litterbox

Logo for Tooty
وب, رایگان

Tooty

Logo for Mastodeck
وب, رایگان

Mastodeck

Logo for Tokodon
میزکار, رایگان

Tokodon

Logo for Whalebird
میزکار, رایگان

Whalebird

Logo for TheDesk
میزکار, رایگان

TheDesk

Logo for Hyper­space
میزکار, رایگان

Hyper­space

Logo for Mastonaut
میزکار, رایگان

Mastonaut

Logo for Sengi
میزکار, رایگان

Sengi

Logo for Bitlbee-Mastodon
میزکار, رایگان

Bitlbee-Mastodon

Logo for Tuba
میزکار, رایگان

Tuba

Logo for TootRain
میزکار, رایگان

TootRain

Logo for Fedistar
میزکار, رایگان

Fedistar

Logo for Tooter
SailfishOS, رایگان

Tooter

Logo for Amidon
رایانش قدیمی, رایگان

Amidon

Logo for BREXXTODON
رایانش قدیمی, رایگان

BREXXTODON

Logo for DOStodon
رایانش قدیمی, رایگان

DOStodon

Logo for Macstodon
رایانش قدیمی, رایگان

Macstodon

Logo for Masto9
رایانش قدیمی, رایگان

Masto9

Logo for Mastodon for Apple II
رایانش قدیمی, رایگان

Mastodon for Apple II

Logo for Mastodon 3.11 for Workgroups
رایانش قدیمی, رایگان

Mastodon 3.11 for Workgroups

Logo for Heffalump
رایانش قدیمی, رایگان

Heffalump

Logo for MOStodon
رایانش قدیمی, رایگان

MOStodon

Logo for Brutaldon
رایانش قدیمی, رایگان

Brutaldon